2023_12_02_06 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_02_06

Issues > Issue n2 2023 > section2_2023
SPECIAL-EDUCATIONAL INTERVENTION ORIENTED TO THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION OF A CHILD WITH HYDROCEPHALUS UP TO THE THIRD YEAR OF LIFE

[ŠPECIÁLNOPEDAGOCICKÁ INTERVENCIA ORIENTOVANÁ NA ROZVÍJANIE KOMUNIKÁCIE DIEŤAŤA S HYDROCEFALOM DO TRETIEHO ROKU ŽIVOTA]

Maria Olejarova – Bibiana Hlebova

doi: 10.18355/PG.2023.12.2.6

Abstract
This paper focuses on the issue of communication in children with hydrocephalus at an early age. The clinical picture of hydrocephalus is variable. Therefore, we talk about symptomatic speech disorders. The aim of the paper is a theoretical treatment of the subject and a proposal of research solutions oriented on the possibilities of developing the communication skills of these children. The research design is proposed as a qualitative-quantitative single-case experimental study oriented to children aged early to three years with a postnatal hydrocephalus diagnosis who have undergone lavage and cranioplasty and have a shunt in place. The research will aim to develop and validate an intervention program promoting communication skills in the early childhood hydrocephalus child. The research will be conducted intensively over five days a week for six months. The outcome of the research will be the design of a methodology aimed at supporting the child's communication skills with hydrocephalus at an early age, applicable in special education practice.

Key words
Hydrocephalus, symptomatic speech disorders, impaired speech development, early age, communication, early intervention, special education, intervention

Abstrakt
Príspevok je zameraný na problematiku komunikácie detí s hydrocefalom v ranom veku. Klinický obraz hydrocefalu je variabilný, preto hovoríme o symptomatických poruchách reči. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie predmetnej problematiky a návrh riešenia výskumu orientovaného na možnosti rozvíjania komunikačných zručností týchto detí. Design výskumu je navrhovaný ako kvalitatívno-kvantitatívna jednoprípadová experimentálna štúdia orientovaná na dieťa v ranom veku do troch rokov s diagnózou postnatálny hydrocefalus, ktoré podstúpilo lavage a kraniolastiku a má zavedený shunt. Cieľom výskumu bude vytvoriť a verifikovať intervenčný program zameraný na podporu komunikačných zručností dieťaťa s hydrocefalom v ranom veku. Výskum bude prebiehať intenzívne v priebehu piatich dní v týždni v období šiestich mesiacov. Výstupom z výskumu bude návrh metodiky zameranej na podporu komunikačných zručností dieťaťa s hydrocefalom v ranom veku aplikovateľný v špeciálnopedagogickej praxi.

Kľúčové slová
hydrocefalus; symptomatické poruchy reči; narušený vývin reči; raný vek; komunikácia; včasná intervencia; špeciálnopedagogická intervencia

Pages: 132-140

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu