2023_12_02_08 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_02_08

Issues > Issue n2 2023 > section2_2023
DIVERSITY OF EDUCATING METHODS FOR YOUNGER SCHOOL AGE PUPIL IN A HOME ENVIRONMENT

[RÔZNORODOSŤ METÓD VZDELÁVANIA ŽIAKOV MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU V DOMÁCOM PROSTREDÍ]

Zuzana Singliarova

doi: 10.18355/PG.2023.12.2.8

Abstract
The individual form of education, known to the public as homeschooling, is legislatively supported in the Slovak education system by the School Act No. 245/2008 Coll. A student who has been granted permission for individual education takes commission exams at the mainstream school once every six months (School Act, §24, para. 7). The process of education, selection of educational methods and activities leading to the mastery of these exams, lies in the hands of the parent or an external educator. This paper aims to present the results of a conducted pedagogical research study with a mixed design, which collected data in the field with 24 respondents from a community school, 6 families, and 116 respondents in an online space. Through a qualitative-quantitative research study focused on the issue of diversity in the methods used for educating younger children in a home environment, we found that individualized forms of education, which respect the unevenness in a child's development, their interests, the need for safety, security, and a stronger family bond, are preferred by families with multiple children, highly educated parents, as well as families living in rural areas. The home environment provides suitable conditions for the implementation of innovative educational methods.

Key words
homeschooling, educating methods, family, child, school

Abstrakt
Individuálna forma vzdelávania, pre verejnosť známa pod pojmom domáce vzdelávanie je v slovenskom vzdelávacom systéme legislatívne podložená Školským zákonom č. 245/2008 Z. z. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná v kmeňovej škole raz za polrok komisionálne skúšky (Šk. zákon, §24, ods. 7). Priebeh vzdelávania, výber vzdelávacích metód a aktivít, ktoré vedú k zvládnutiu týchto skúšok je v rukách rodiča, prípadne externého vzdelávateľa. Cieľom príspevku je prezentovať výsledky realizovaného pedagogického výskumu so zmiešaným dizajnom, ktorého zber dát v teréne prebiehal s 24 respondentmi komunitnej školy, 6 rodinami a 116 respondentmi v online priestore. Realizovaným kvalitatívno-kvantitatívnym výskumom zameraným na problematiku rôznorodosti používaných metód vzdelávania detí mladšieho školského veku v domácom prostredí sme zistili, že individuálna forma vzdelávania, ktorá rešpektuje nerovnomernosti vo vývine dieťaťa, jeho záujmy, potrebu bezpečia, istoty, či väčšej väzby na rodinu, je preferovaná viacdetnými rodinami, vysokoškolsky vzdelanými rodičmi, ale aj rodinami žijúcimi na vidieku. Domáce prostredie vytvára vhodné podmienky na aplikovanie inovatívnych vzdelávacích metód.

Kľúčové slová
domáce vzdelávanie, metódy vzdelávania, rodina, dieťa, škola

Pages: 149-157

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu